Klezmer Jams!

The Boston Synagogue 55 Martha Road, Boston, MA 02114, Boston, MA

In-person Klezmer Jam hosted by the Boston Based Klezmer Ensemble: Mamaligia

Klezmer Jams!

The Boston Synagogue 55 Martha Road, Boston, MA 02114, Boston, MA

In-person Klezmer Jam hosted by the Boston Based Klezmer Ensemble: Mamaligia

Klezmer Jams!

The Boston Synagogue 55 Martha Road, Boston, MA 02114, Boston, MA

In-person Klezmer Jam hosted by the Boston Based Klezmer Ensemble: Mamaligia